Obchodní podmínky

Kontakt

Messer Eutectic Castolin spol.s.r.o.
Za Tratí 235
Chrášťany, 252 19
Česká republika

IČ: 45791899
DIČ: CZ45791899

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti obchodní společnosti Messer Eutectic Castolin spol. s. r. o. , se sídlem Za Tratí 235, PSČ 252 19 Chrášťany, identifikační číslo 457 91 899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13866., (dále jen „prodávající“),

 1. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www. https://castolin.fra.timi.cz (dále jen „webová stránka nebo e- shop“).

 2. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb., řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 5. Spotřebitelem je osoba, která mimo rámec podnikatelské činnosti nebo mimo výkon svého povolání uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.

 6. Podnikatelem je osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku. Uvede–li kupující ve své objednávce své identifikační číslo, pak potvrzuje, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto podmínkách pro podnikatele. 

 7. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu a provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Případně může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo prostřednictvím e – shopu.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto údaje je povinen při jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Pro přístup k uživatelskému účtu je uživatelem zvoleno uživatelské jméno a heslo. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit přístup k účtu třetím osobám.

 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e - shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

 2. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Potvrzení ze strany prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

 3. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího, za které se považují zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

 4. E – shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

 5. Cena veškerého zboží nabízené na e - shopu prodávajícího je platná po dobu jejího zveřejnění v e - shopu prodávajícího a je uváděna bez DPH, pokud není uvedeno jinak, i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). 

 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 7. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

 8. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

 9. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

 10. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

IV. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, není–li ve vybraných případech dohodnuto jinak.

 3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 5. Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení.

 6. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě na jeho emailovou adresu.
 7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující – spotřebitel právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je umístěn na webu prodávajícího a tvoří přílohu obchodních podmínek. 

 2. Se zbožím které spotřebitel vrátí, by mělo být zacházeno tak, aby na něm nebyly zjevné známky opotřebení (škrábance, špína, ulomené části, mechanické poškození, atd.). V případě, že zboží není ve 100% stavu, může prodávající požadovat po zákazníkovi úhradu nákladů, které byly vynaloženy na uvedení zboží do původního stavu.

 3. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, musí být odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí úhradu kupní ceny přijatou od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 6. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 z. č. 89/2012 Sb.

 7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 10. Nepoškozené zboží spotřebitel zasílá na adresu prodávajícího Messer Eutectic Castolin spol. s. r. o. , se sídlem Za Tratí 235, PSČ 252 19 Chrášťany, nebude –li dohodnuto jinak.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112, nestanoví –li ujednání těchto podmínek ve zvláštních případech jinak, tj . zejména ujednání čl. VIII. těchto obchodních podmínek.

 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době do 24 měsíců od převzetí, to se však netýká zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 5. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době do 12 měsíců od převzetí, to se však netýká zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 6. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou – li se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění. 

 7. Podnikatel bere na vědomí skutečnost, že jsou – li se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 12 měsíců. Podnikatel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. ZÁRUKA NA JAKOST PRO VYBRANÉ DRUHY ZBOŽÍ

 1. Zárukou za jakost pro vybrané druhy zboží se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Režimu záruky na jakost pro vybrané druhy zboží jsou podřízeny všechny produkty a výrobky z nabídky prodávajícího, které jsou napájeny elektrickým proudem. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Je – li kupujícím spotřebitel, poskytuje prodávající pro vybrané druhy zboží záruku na jakost záruku na jakost v délce 24 měsíců, je – li kupující podnikatel poskytuje prodávající pro vybrané druhy zboží záruku na jakost v délce 12 měsíců. Prodávající neposkytuje záruku na jakost na zbožíprodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. Vzhledem ke skutečnosti, že vybrané druhy zboží z nabídky prodávajícího mohou být v průběhu svého používání vystaveny extrémnímu zatížení ( prostředí s vysokou mastnotou, prašností, nároky na přesnost a zachování vlastností produktu ), podmiňuje prodávající poskytnutí záruky na jakost na toto zboží prováděním pravidelných garančních prohlídek a servisu. 

 3. U vybraných druhů zboží je kupující povinen každých 6 měsíců po dobu záruky provést pravidelnou garanční prohlídku, vyčištění a kontrolu produktu. Tento úkon musí provést technik prodávajícího a jde o zpoplatněnou službu. Aktuální ceník garanční prohlídky je k dispozici v ceníku služeb. O termínu garanční prohlídky bude prodávající kupujícího informovat a návrhem možného termínu. 

 4. Záruka je platná pouze při dodržení intervalů údržby a garančních prohlídek, tedy každých 6 měsíců od předání. Při nedodržení tohoto termínu záruka předčasně končí ke 181. dni od převzetí produktu/ poslední garanční prohlídky.

Záruka se také nevztahuje na : 

a/ Vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením či zásahem jiné osoby,

b/ Na závadu jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu, tj. čištění, programování, výměny filtrů a náplní, apod.

c/ Na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby,

d/ Na vady způsobené poruchami energetických zdrojů, ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v elektrické síti,

e/ Na vady vis major – vyšší mocí, tj. okolnostmi či událostmi , jež nebylo možno předvídat a jimž objektivně nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí , které lze rozumně požadovat,

f/ Na vady způsobené opotřebením vzniklých používáním, mechanickým poškozením nebo znečištěním přístroje, zanedbanou péčí o produkt,

g/ Na vady vzniklé běžným opotřebením pohyblivých částí výrobku,

h/ Odlišnosti ve spotřebě a výkonu proti specifikaci do 20%,

i/ Jakoukoliv závadu, pokud nebyly dodrženy intervaly údržby a garančních prohlídek.

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Vzájemné vztahy neupravené kupní smlouvou nebo těmito podmínkami se řídí ustanoveními právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případné soudní spory účastníků budou řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 6. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 5. 2020.

Kontaktní údaje prodávajícího

Adresa pro doručování : Messer Eutectic Castolin spol. s. r. o. , se sídlem Za Tratí 235, PSČ 252 19 Chrášťany,

Adresa elektronické pošty: jan.urbancik@castolin.cz
Telefon:  +420 733 662 843

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy